Photo-icon of Alexandru Culeac as the Archangel Michael Bessarabia

Item

Title

Photo-icon of Alexandru Culeac as the Archangel Michael Bessarabia
Icoană tip fotografie a lui Alexandru Culeac ca arhanghelul Mihail
Фото-икона Александру Куляк в образе Архангела Михаила, Бессарабия

Description

The three images presented here all show variants of the same photo-icon of Alexandru Culeac portrayed as the Archangel Michael. In the first image he appears alone; in the second image, his photograph appears next to that of Inochentie of Balta, and the third image is a reproduction of the photo-icon that appears inside the front cover of a booklet containing Alexandru Culeac's visions entitled "A vision that appeared in 1920". The presence of multiple examples of this photo-icon in the same file reflects the importance of this devotional image to the Archangelist community.
Archangelism formed as a branch of Inochentism under the leadership of the Culeac brothers, the most prominent of whom was Alexandru Culeac (b. 1891). He was considered to be the Archangel Michael returned to earth to battle Satan at the End of Days. The Culeac brothers published and distributed their visionary experiences of divine election and the Final Judgement in the form of brochures and continued the tradition started by followers of Inochentie of Balta of using powerful visual materials to communicate their message, commissioning icons and producing photographs to reinforce their special claims. Alexandru Culeac quickly grasped the power of the image to establish his status as mediator between earthly and heavenly realities and in the image shown here we see how techniques of montage and over-painting have been used to create a striking iconization of Alexandru Culeac. In 1924, the photo-icon was printed on the inside cover page of his booklet of prophetic visions entitled "A vision that appeared in 1920" (image three). In the photo-icon, Alexandru Culeac is pictured with a flaming sword, a shield and a dove at his heart, a sign of his dual identity as both the Holy Spirit and Archangel Michael.
Later, during the Soviet period, media reports and propaganda publications continued to draw attention to the significance of the production and distribution of religious images for the success of the Archangelist sect, whilst also ridiculing the crudity of their production. In Alexandru Culeac’s confession which was published in 1959 under the title "Repentance of a Sinner", he explains how important the icon that “looked just like me” was for his career, for the Archangelist movement and for the promotion of his divine status: "I decided then to make an icon with my image. I commissioned it from a painter who painted the Day of Judgement and the Ascension of the Archangel Michael, as well as my ascension to heaven. The icon was a success. And the Archangel Michael looked just like me. I declared this icon holy. And it started here. People threw themselves down on their knees in front of the icon. They kissed it and prayed to it to heal them from illness. I don’t know if the icon cured anyone but in exchange we received a handsome income. They brought us cereals, money, carpets and cattle." Intended to portray Alexandru Culeac as a religious charlatan who fooled his followers into making offerings to him, this extract from his confession (which may well have been extracted under duress) nevertheless offers us an insight into the power of the image in the Moldovan vernacular worldview.
These photographs come from the National Archive of the Republic of Moldova – Military Tribunal of the 3rd Army Corps ANRM-TMC3A 738-1-6846. In addition to the materials shown here the file contains several photographs of members of the Archangelist community, two pencil sketches and another booklets entitled "The Lord has Spoken [Dumnezeu a vorbit]. Undated. București: Tipografia “Lupta” N. Stoilă.

For related entries see:
Cele trei imagini reprezintă versiuni diferite ale aceleiași icoane tip fotografie în care Alexandru Culeac este înfățișat ca arhanghelul Mihail. În prima imagine, apare singur, în a doua, fotografia sa apare alături de a lui Inochentie de la Balta, iar a treia imagine este o reproducere a icoanei tip fotografie care apare pe coperta interioară a unei broșuri intitulate O vedenie ce s’a arătat în anul 1920. Prezența diferitelor versiuni ale acestei icoane tip fotografie în același dosar denotă importanța imaginii religioase pentru comunitatea arhangheliștilor.
Arhanghelismul a apărut ca ramură a inochentismului, sub conducerea fraților Culeac, dintre care cel mai important a fost Alexandru Culeac (n. 1981), considerat arhanghelul Mihail întors pe pământ pentru a se lupta cu diavolul în ziua Judecății de apoi. Frații Culeac au publicat și au diseminat experiențele lor vizionare cu privire la pronia divină și Judecata de apoi sub forma unor broșuri, continuând tradiția inițiată de adepții lui Inochentie de la Balta de a folosi materiale vizuale puternice pentru a-și comunica mesajul, comandând icoane și producând fotografii pentru a-și susține afirmațiile religioase. Alexandru Culeac a înțeles repede rolul important al imaginii în fundamentarea statului său de mediator între realitățile pământești și cele cerești, iar în imaginea prezentată aici se vede cum au fost folosite tehnici de montaj și pictură pe fotografie pentru a obține o reprezentare a lui Alexandru Culeac foarte apropiată de icoană. În 1924, icoana tip fotografie a fost tipărită pe coperta interioară a broșurii cu viziunile sale profetice intitulată O vedenie ce s’a arătat în anul 1920 (imaginea 3). În icoana tip fotografie, Alexandru Culeac este înfățișat cu o sabie de foc, un scut și un porumbel în dreptul inimii, simboluri al identității sale duale ca Duhul Sfânt și arhanghelul Mihail.
Mai târziu, în perioada sovietică, presa și publicațiile de propagandă au continuat să sublinieze importanța producerii și diseminării de imagini religioase pentru succesul sectei arhangheliștilor, ridiculizând în același timp mijloacele rudimentare folosite de aceștia. În confesiunea lui Alexandru Culeac publicată în 1959 cu titlul „Pocăința unui păcătos”, acesta explică cât de importantă a fost icoana care „semăna leit cu mine” în parcursul său, dar și pentru secta arhanghelistă și promovarea originii lui divine: „Am hotărât atunci să fac o icoană cu chipul meu. Am comandat-o unui pictor, care a redat tabloul Judecata de apoi și înălțarea arhanghelului Mihail, adîncă înălțarea mea la rai. Icoana a fost reușită. Și Arhanghelul Mihail semăna leit cu mine. Această icoana am declarat-o sfântă. Și aici s’a pornit. Oamenii se aruncau în genunchi în fața icoanei, o sărutau și se rugau să-i tămăduiască de boli. Nu știu dacă icoana a vindecat pe cineva, dar în schimb mi-a adus venituri frumușele. Mi se aduceau cereale, bani, covoare și vite”. Deși menit să-l înfățișeze pe Alexandru Culeac ca pe un șarlatan religios care și-a păcălit adepții pentru a obține foloase de la ei, fragmentul din confesiunea lui (posibil obținută prin constrângere) ne oferă totuși o idee despre puterea imaginii în perspectiva populară moldovenească asupra lumii.
Fotografiile provin din Arhiva Națională a Republicii Moldova – Tribunalul Militar al Corpului 3 Armată ANRM-TMC3A 738-1-6846. În afara documentelor prezentate aici, dosarul mai conține și alte fotografii ale membrilor comunității arhangheliștilor, două schițe în creion și o broșură intitulată: Dumnezeu a vorbit, Tipografia “Lupta” N. Stoilă, București, nedatată.

Pentru rubrici similare, vezi:

Subject

Totalitarianism
Material culture--Religious aspects
Religious sects
Underground literature
Icons, Byzantine
Folk icons
Icons, Romanian
Icons
Chapbooks

Creator

James A. Kapaló

Source

Archiva Națională a Republicii Moldova
ANRM-TMC3A - fond. Tribunalul militar al Corpului III armată, dosar. 738-1-6846

Publisher

This project has received funding from the European Research Council (ERC) under the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme No . 677355

Date

1938

Rights

Archiva Națională a Republicii Moldova

Format

Image/jpg

Language

RO

Type

Image

Identifier

ANRM-TMC3A - fond. Tribunalul militar al Corpului III armată, dosar. 738-1-6846

Coverage

20th century
Moldova

Bibliographic Citation

James A. Kapaló, "Photo-icon of Alexandru Culeac as the Archangel Michael Bessarabia"

Date Created

2019

New Tags

I agree with terms of use and I accept to free my contribution under the licence CC BY-SA.