Agent operation "Zavet" against Jehovah's Witnesses, Ukraine 1953-1955

Item

Title

Agent operation "Zavet" against Jehovah's Witnesses, Ukraine 1953-1955
Агентурна операція "Завіт" проти свідків Єгови в Україні, 1953-1955

Description

This photograph was enclosed in a KGB surveillance file from 1952-1955 on Jehovah’s Witnesses in the Rivno region, western Ukraine. The image pictures a group of Jehovah’s Witnesses from the Rivno region. It was enclosed in an envelope along with 6 other confiscated or intercepted photographs. Each depicted person was marked with a number and on the reverse side a secret police officer wrote their names, date of birth, information on their origin and place of residence, as well as their role within the Jehovah’s Witness organization, such as: “ordinary member of the underground,” “active Jehovist,” preacher, group elder, or “courier of the Jehovist underground”. Nearly all of them were marked as objects of surveillance as part of the agent operation “Zavet”.

Another envelope enclosed copies of intercepted Jehovah’s Witness literature: several booklets and 12 issues of the Watchtower journal. As evidenced from one of the documents, it was an informer under a codename Poliakov (a Jehovah’s Witness recruited by the KGB) who passed the literature to the secret police. From his report we learn that he met a Witness courier named Varvara Senkevich (marked 5 in the photograph) and several other believers in Rivno. Senkevich gave this literature to a believer not knowing that he was a KGB informer. She asked him to distribute the Watchtower journals among brothers and sisters.

The agent meeting with Senkevich and her co-believers in Rivno was part of a secret operation “Zavet”, the aim of which was to recruit Witnesses as agents and informers in order to intercept detailed information on the organization’s leadership in western Ukraine, disclose underground printing presses in the region and believers’ communication channels with exiled or imprisoned Jehovah’s Witnesses, as well with those living in other regions or abroad. Senkevich herself was also a potential target for recruitment by the KGB because her role as a Jehovah’s Witness courier could reveal sensitive information on clandestine communication channels within the organization.

In the 1950s, the Ukrainian secret police launched several secret operations that targeted Jehovah’s Witness leadership and aimed to disclose Witness clandestine groups and their system of communication. The agent network was believed to be the main weapon in the fight against the religious dissent. There were about 200 agents and informers working in the Witness underground in the mid-1950s in western Ukraine. Most of them were recruited from within the Witness organization, many had tragic experiences with their close families imprisoned or exiled. Some of them had been and would be (after their service with the security police) arrested and tried. All of them were recruited by straightforward blackmail. However, as some historical accounts reveal, Witnesses were aware of agent infiltration and KGB surveillance and knew names of many agents and informers. They were also aware of some secret operations carried out against them. While being shadowed by the secret police, they shadowed KGB officers too. Counter-infiltration was another pattern of their everyday resistance. Some believers intentionally entered the informers’ network or were chosen to become collaborators by their own congregations. Appointed agents delivered partial or less sensitive information in exchange for getting to know KGB plans and operations. Other believers wrote fake denunciations to mislead the secret police.

The photograph comes from the SBU archives, fond 2, sprava 2592. The file contains materials on several agent operations amongst Jehovah’s Witnesses in the Rivno region, information on agent recruitment, compromising evidence that could be used as blackmail during recruitment, surveillance reports, and correspondence between KGB branches.

For related entries see:

Оригінал даної фотографії зберігається у справі спостереження КДБ за свідками Єгови у Рівненській області, західній Україні, 1953-1955рр. На світлині – група свідків Єгови в Рівненської області. Вона була у конверті з шістьма іншими конфіскованими чи перехопленими фотографіями. Кожна особа була помічена номером, а на звороті офіцер спецслужб написав їх імена, дату народження, інформацію щодо їх походження і місця проживання, а також, їх роль у організації свідків Єгови, наприклад: “звичайний член підпілля,” “активний єговіст,” старший групи, чи “кур’єр єговістського підпілля”. Майже всі вони були під спостереженням в рамках агентурної операції “Завіт”.

Інший конверт містить копії перехопленої єговістської літератури: декілька буклетів і 12 випусків журналу Вартова Башта. Як свідчить один з документів, інформатор під кодовим ім’ям Поляков (Завербований КДБ член свідків Єгови) передавав літературу радянським органам безпеки. Зі звіту ми можемо дізнатись, що він зустрічався з кур’єром свідків Варварою Сенкевич (номер 5 на фотографії) і кількома іншими віруючими у Рівному. Сенкевич видала йому літературу, не знаючи, що він інформатор КДБ. Вона попросила його роздати журнали Вартова Башта іншим віруючим.

Зустріч агента з Сенкевич і іншими віруючими у Рівному були частиною секретної операції “Завіт”, метою якої було завербувати деяких свідків як агентів і інформаторів для отримання детальної інформації щодо лідерів організації у західній Україні, розкриття місцезнаходження підпільних друкарень у області і каналів комунікації віруючих з свідками, депортованими у Сибір чи ув'язненими у таборах, а також, з тими, що живуть у інших регіонах і закордоном. Сенкевич потенційно підходила для вербування, оскільки через свою роль кур’єра свідків Єгови могла допомогти розкрити делікатну інформацію щодо таємних каналів комунікації всередині організації. Органи спробували завербувати її, але ми не знаємо, що трапилось пізніше.

У 1950х, українські спецслужби запустили кілька секретних операцій, націлених на лідерів свідків Єгови, і закликаних розсекретити підпільні групи свідків і систему їх комунікації. Мережа агентів вважалась кращою зброєю у боротьбі з релігійним дисидентством. Близько 200 агентів і інформаторів працювали у підпіллі свідків Єгови у західній Україні в середині 1950-х років. Більшість з них були членами організації свідків Єгови, багато хто пережив трагічні події, такі як арешт чи депортацію близьких родичів. Деякі з них вже були заарештовані раніше, чи були приреченими на арешт і суд (після їх роботи на органи безпеки). Більшість з них були завербовані шляхом неприкритого шантажу. Тим не менш, як свідчать деякі історичні дані, свідки Єгови знали, що серед них були інфільтровані агенти КДБ і інформатори, що за ними спостерігають, і навіть знали імена деяких з агентів й оперативників. Вони також знали про деякі секретні операції, що велись проти організації. У той час як офіцери КДБ стежили за ними, вони, в свою чергу, слідкували за оперативниками. Контр-інфільтрація була одним з видів їх протистояння. Деякі віруючі навмисно ставали інформаторами, чи їх обирала їх конгрегація для цієї роботи. Призначені агенти надавали неповну, або не таку важливу інформацію в обмін на інформацію щодо планів і операцій КДБ. Інші віруючі писали фальшиві доноси, щоб збити з пантелику таємну поліцію.

Оригінал фотографії зберігається у Галузевому державному архівi Служби безпеки України, фонд 2, справа 2592. Справа містить матеріали щодо декількох агентурних операцій проти свідків Єгови у Рівненському регіоні, інформацію щодо вербування агентів, компрометуюча інформація, що могла бути використана для шантажу під час вербування, звіти щодо спостереження і кореспонденцію між відділами КДБ.

Subject

Identification photographs
Communism and Christianity--Europe, Eastern
Communism and religion
Evidence photographs
Communism--Europe, Eastern--History--20th century
Secret police (secret service)
Christian sects--Soviet Union
Surveillance

Creator

Tatiana Vagramenko

Source

Галузевий державний архів Служби безпеки України ГДА СБУ, ф. 2, спр. 2592

Publisher

This project has received funding from the European Research Council (ERC) under the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme No . 677355
The research for this entry was funded by Irish Research Council, GOIPD/2017/764

Date

1953-1955

Rights

Copyright for these images belongs to the State Archive Branch of the Security Services of Ukraine

Format

Image/ jpg
Image

Language

RU
UKR

Type

Image

Identifier

SBU Archive, f. 2, spr. 2592

Coverage

Ukraine
Soviet Union
20th Century

Bibliographic Citation

Tatiana Vagramenko "Agent operation "Zavet" against Jehovah's Witnesses, Ukraine 1953-1955" http://hiddengalleries.eu/digitalarchive/s/en/item/455

New Tags

I agree with terms of use and I accept to free my contribution under the licence CC BY-SA.