Surveillance photos of Jadwiga Jakubowska, the Zabłudów visionary

Item

Title

Surveillance photos of Jadwiga Jakubowska, the Zabłudów visionary
Zdjęcia inwigilacyjne Jadwigi Jakubowskiej, wizjonerki z Zabłudowa

Description

The photographs show a 14-year-old girl, Jadwiga Jakubowska, who saw the Marian apparition on 13 May 1965. The apparition, which took place on a meadow near Zabłudów, a small town in north-eastern Poland, led in the following months to a series of events known as the miracle of Zabłudów. It was one of the most significant miraculous phenomena during the Polish People’s Republic era and became particularly famous after the riots of 30 May 1965. Then, on the day of the next announced apparition, thousands of people clashed with the riot police, who tried to disperse the gathered pilgrims by force. As this was also the day of the “election” to the communist parliament of the Polish People’s Republic, the miracle of Zabłudów acquired a political dimension. For this reason, the communist authorities wanted to eradicate it as soon as possible. This was achieved in July 1965 by declaring the quarantine of Zabłudów, blocking the place of the apparition with round the clock police patrols and repressing the Jadwiga Jakubowska’s family and supporters of the miracles.
The Polish communist secret police (in the Polish context – the Security Service) played a huge role in the elimination of the miracle. They entangled the Jakubowski family, supporters of the miracles and the local clergy with a network of secret collaborators who kept them informed of the mood and plans of those under surveillance. Furthermore, undercover secret police officers secretly observed the Jakubowski family’s property and the behaviour of pilgrims in the miraculous meadow. During these activities, they took about 300 photos with a hidden camera and some of them were later placed in a special album.
The presented photographs of Jadwiga Jakubowska come from this album and have been captioned “Photo No. 1/29, 1/31, and 1/33 shows a ‘miraculous girl’ who was riding a bicycle in her backyard on 4.07.65 at 5.45 pm”.
Zdjęcia przedstawiają 14-letnią dziewczynkę Jadwigę Jakubowską, która 13 maja 1965 roku doznała objawienia maryjnego. Miało ono miejsce na łące pod Zabłudowem, małej miejscowości w północno-wschodniej Polsce i doprowadziło w kolejnych miesiącach do ciągu zdarzeń określanych jako cud zabłudowski. Był on jednym z najbardziej znaczących zjawisk mirakularnych w okresie Polski Ludowej. Szczególnie głośny stał się po zamieszkach z 30 maja 1965. Wtedy to, w dzień zapowiedzianego kolejnego objawienia, tysiące ludzi starło się z komunistyczną milicją, która siłą chciała rozpędzić zgromadzonych pielgrzymów. Jako że był to też dzień „wyborów” do komunistycznego sejmu Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, cud zabłudowski uzyskał wymiar polityczny. Z tego też powodu komunistycznej władzy zależało na jak najszybszym jego zlikwidowaniu. Udało się to osiągnąć w lipcu 1965 r., ogłaszając kwarantannę Zabłudowa, blokując całodobowymi patrolami miejsce objawienia oraz poddając represjom rodzinę Jadwigi Jakubowskiej oraz zwolenników cudów.
Ogromną rolę w likwidacji cudu odegrała polska komunistyczna tajna policja – Służba Bezpieczeństwa. Oplotła ona rodzinę Jakubowskich, zwolenników cudów oraz lokalne duchowieństwo siecią tajnych współpracowników, którzy na bieżąco informowali o nastrojach i planach inwigilowanych. Ponadto, funkcjonariusze tajnej policji po cywilnemu obserwowali posesję Jakubowskich oraz zachowania pielgrzymów na cudownej łące. W trakcie tych działań ukryty aparatem wykonali około 300 zdjęć, umieszczonych następnie częściowo w specjalnym albumie.
Przedstawione zdjęcia Jadwigi Jakubowskiej pochodzą z tego albumu i zostały podpisane „Zdjęcie nr 1/29, 1/31, i 1/33 przedstawia „cudowną dziewczynkę”, która dnia 4.07.65 r., o godz. 17.45 jeździła rowerem po swoim podwórku”.

Subject

Communism--Europe, Eastern--History--20th century
Communism and Christianity--Europe, Eastern
Secret police (secret service)
Surveillance
Identification photographs
Surveillance photographs

Creator

Maciej Krzywosz

Source

Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku
AIPN Bi 012/1337, 55.
www.ipn.gov.pl

Publisher

This project has received funding from the European Research Council (ERC) under the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme No. 677355

Date

1965

Contributor

Maciej Krzywosz

Rights

Copyright for these images belongs to the Institute of National Remembrance Poland
www.ipn.gov.pl

Format

jpg

Language

PL

Type

image

Identifier

AIPN Bi 012/1337, 55.

Coverage

20th century Poland

Bibliographic Citation

Maciej Krzywosz, “Surveillance photos of Jadwiga Jakubowska, the Zabłudów visionary”

Date Created

2022

New Tags

I agree with terms of use and I accept to free my contribution under the licence CC BY-SA.