External surveillance photographs of Jehovah’s Witnesses in Ukraine

Item

Title

External surveillance photographs of Jehovah’s Witnesses in Ukraine
Фотографії зовнішнього спостереження за Свідками Єгови, Україна
Фотографии наружного наблюдения за Свидетелями Иеговы, Украина

Description

These photographs come from a KGB surveillance file on Jehovah’s Witnesses in Ukraine, 1955-1956. The photographs, which were taken with a hidden camera, capture the meeting of a KGB agent with a group of Witnesses in the town of Morshyn, western Ukraine. The agent was a Witness minister recruited by the KGB as an informer. He was appointed by the secret police to meet with members of the Jehovah’s Witness regional committee in Ukraine in order to gain their confidence and to intercept the communication channels of Ukrainian Jehovah’s Witnesses with their headquarters abroad. During one of the meetings, the agent intercepted and copied the country missionary reports sent from Ukraine to the Polish Jehovah’s Witness office and later submitted it to the KGB. The handwritten copies are attached to the file. A month later, two of the Witnesses from the meeting were arrested.
After the annexation of western Ukraine in 1939, and particularly with the beginning for the Cold war, the Soviet state launched a full-scale attack against the Jehovah’s Witnesses living in the western borderlands of the country. In the period between 1947 and 1953 alone, the state arrested about 2,000 Witnesses in western Ukraine, confiscated hundreds of thousands of journals and leaflets and destroyed several underground printing presses. Alleged emissaries of the American intelligence services, Ukrainian Jehovah’s Witnesses faced two mass deportations in 1949 and 1950. The repression nearly wiped out the organizational structure of the Jehovah’s Witnesses and fractured their coherent network of close-knit communities in Ukraine.
As part of the plan to repress them, the KGB carried out several secret operations that aimed to infiltrate the Jehovah’s Witness leadership with KGB agents and informers. There were about 200 agents and informers working in the Witness underground in western Ukraine in the mid-1950s. Several KGB informers became important figures within the Jehovah’s Witness organization, entered the country committee, travelled abroad and established communication with higher level Witness centres in Poland and Switzerland. Many Witness couriers who smuggled information from the Soviet Union abroad were under the control of the KGB. This is how the secret police obtained detailed and up to date information about the religious underground. The subsequent history of the Jehovah’s Witnesses in the Soviet Union, however, demonstrates that neither KGB agent infiltration nor mass deportation prevented the survival or indeed the steady growth of the organization.
The images come from the State Archive Branch of the Security Services of Ukraine, fond 2, op.1, spr. 2677. Along with 6 photographs, the file contains numerous reports on surveillance and informer recruitment, reports on the arrest of Witness leaders, agent reports, character assessments of informers, copies of interrogation reports, fragments of intercepted letters and tallies of Jehovah’s Witness membership.

For related entries see:

Ці фотографії знаходилися у справі зі звітами спостереження КДБ за свідками Єгови у 1955-1956 рр. Світлини, зроблені прихованою камерою, показують зустріч агента КДБ зі свідками у західноукраїнському місті Моршин. Агент був керівником групи свідків, завербований КДБ у якості інформатора. Таємна поліція доручила йому зустрітися з членами регіонального комітету свідків Єгови в Україні, з метою отримання їх довіри і перехвату комунікації українських свідків з головним офісом закордоном. Під час однієї зустрічі агент перехопив звіт місцевого місіонера, який був відправлений із України до офісу свідків у Польщі, і згодом передав його КДБ. Написані від руки копії додані до справи. Через місяць, двоє свідків, що були на зустрічі, були заарештовані.

Після анексування західної України у 1939 р., і частково з початком Холодної війни, радянська держава почала повноцінну атаку на свідків Єгови, що жили у західних прикордонних районах. Лише у період з 1947р. по 1953р. держава заарештувала близько 2000 свідків у західній Україні, конфіскувала сотні тисяч журналів і листівок і знищила декілька підземних друкарень. Будучи під підозрою щодо роботи на американську розвідку, українські свідки Єгови пережили дві масові депортації у 1949р. і 1950р. Репресії майже знищили організацію свідків Єгови і зламали тісну мережу громад в Україні.
В рамках плану репресій, КДБ провели кілька секретних операцій по інфільтрації агентів КДБ і інформаторів у верхівку організації свідків Єгови. Близько 200 агентів працювали у підпіллі свідків у західній Україні у середині 1950х. Декілька інформаторів КДБ стали значними фігурами у організації, ввійшли до комітету країни, подорожували за кордон, встановлюючи зв’язки з вищими рівнями офісів свідків у Польщі і Швейцарії. Багато хто з свідків, які вивозили інформацію з Радянського Союзу закордон, були під контролем КДБ. Таким чином радянська служба безпеки отримувала детальну і оновлену інформацію про релігійне підпілля. Пізніше історія показала, що ні інфільтрація агентів КДБ, ні масові депортації не змогли нічого зробити ні з існуванням, ні з ростом організації свідків Єгови у Радянському Союзі.

Фото знаходяться у Галузевому державному архівi Служби безпеки України, фонд 2, оп.1, спр. 2677. Окрім шести фотографій справа містить численні звіти щодо спостереження, вербування інформаторів, звіти щодо арешту лідерів свідків, звіти агентів, характеристики інформаторів, копії звітів щодо допитів, фрагменти перехоплених листів і підрахунки членів організації.

Subject

Communism and Christianity--Europe, Eastern
Secret police (secret service)
Spies
Surveillance
Religion and politics--Europe
Christian sects--Soviet Union
Millenialism
Soviet Union. Ministerstvo gosudarstvennoĭ bezopasnosti
Surveillance photographs

Creator

Tatiana Vagramenko

Source

Галузевий державний архів Служби безпеки України ГДА СБУ ф. 2, оп. 1, спр. 2677

Publisher

This project has received funding from the European Research Council (ERC) under the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme No . 677355
The research for this entry was funded by Irish Research Council, GOIPD/2017/764

Date

1955

Rights

Copyright for these images belongs to the State Archive Branch of the Security Services of Ukraine

Format

Image/ jpg
Image

Language

RU
UKR

Type

Image

Identifier

SBU Archive, f. 2, op. 1, spr. 2677

Coverage

Ukraine
Soviet Union
20th century

Bibliographic Citation

Tatiana Vagramenko, "External surveillance photographs of Jehovah’s Witnesses in Ukraine", http://hiddengalleries.eu/digitalarchive/s/en/item/373

Date Created

2019

Site pages

New Tags

I agree with terms of use and I accept to free my contribution under the licence CC BY-SA.