KGB Photo Album Ukrainian Greek Catholic Leaders

Item

Title

KGB Photo Album Ukrainian Greek Catholic Leaders
Фотоальбом за матеріалами Української Греко-Католицької церкви
Фотоальбом по материалам Украинской Греко-Католической церкви

Description

These photographs come from a KGB internal publication which is in the form of a photo album. It features arrested Ukrainian Greek Catholics, Josyf Slipyi, Ilia Blavatsky and Vasyl Kavatsiv and was published in Krasnoyarsk in 1958. The photographs of the arrested persons open the photo album (Image 1). The image of the metropolitan Josyf Slipyi, the head the Ukrainian Greek Catholic Church, is placed in the centre. Vasyl Kavatsiv (left), an underground priest and a secret monk, is defined under his photo as a nationalist, closely linked to Blavatsky. Ilia Blavatsky (right) was a Greek Catholic priest and one of the most trusted of Slipyi’s companions. The second image shows Slipyi’s desktop with manuscripts and newspaper cuttings confiscated during the police search. The third image shows Slipyi’s manuscript of the 5th volume of “The History of the Church in Ukraine” which was used as incriminating evidence against him. It was found by the police in the house of one of Slipyi’s friends. The fourth image shows religious items found by the police in Blavatsky’s house. The final image shows a barrack where Ilia Blavatsky, together with his parents and sisters, lived in exile. The house was located in a special settlement for exiled people in Krasnoyarsk (Eastern Siberia).
Before it was moved to the secret police archive, the photo album had been kept in the internal “Chekist library” and seemingly served as an educational manual. It contains photographs of the police search with copies of confiscated manuscripts, correspondence and ritual items, as well as photographs of houses in the Siberian special settlements where religious leaders lived in exile after their release from prison. Apparently the photo album was based on the materials from a penal case against Josyf Slipyi, as most of the photographs place the police search of Slipyi’s residence in the home for disabled people in the Krasnoyarsk region in 1958. The police search was followed by his arrest and second imprisonment in 1959. He spent in total 18 years in labour camps.
During the 1940-1950s, the organization of the Ukrainian Greek Catholic Church was virtually wiped out in the Soviet Union. The church was suppressed as it was accused of being closely related to the Ukrainian Insurgent Army (UPA) and the Organization of Ukrainian Nationalists (OUN), illegal in the Soviet Union. In 1945-1946, the Soviet authorities initiated a forced reunification of the Ukrainian Greek Catholic Church with the Russian Orthodox Church, Moscow Patriarchate. Stalin signed the directive on the liquidation of the church and the secret police were placed in charge of the operation. As a means of intimidation, all Ukrainian Greek Catholic bishops, the metropolitan and over 800 priests were arrested during the liquidation campaign. Those clergy and faithful believers that refused to a forced conversion to Orthodoxy were driven underground, forming the largest catacomb church in the Soviet Union. By the time of its liquidation, the Ukrainian Greek Catholic Church had 4 dioceses, one metropolitan, 7 bishops, over 2,400 priests, 1600 monastics, and nearly 4 million believers with only 30% of clergy having accepted the reunification with the Russian Orthodox Church. Believers and clergy were persecuted throughout the entire Soviet period. Thousands of them, including metropolitan Josyf Slipyi, were sent to GULAG or deported. The church received legal recognition only in 1989 during Perestroika.

The images come from the State Archive Branch of the Security Services of Ukraine in Kiev. The file reference is: fond 13, sprava 584.

For related entries see:

Дані фотографії були частиною публікації КДБ для внутрішнього користування, оформленої у вигляді фотоальбому, публікація 1958 р., Красноярськ. На фото – заарештовані українські греко-католики: Йосиф Сліпий, Ілля Блавацький і Василь Каваців. Фотографії заарештованих відкривають фотоальбом (Фото 1). Фото митрополита Йосифа Сліпого, голови Української греко-католицької церкви розміщене у центрі. Василь Каваців (зліва), греко-католицький священник (в чернецтві Йосафат), у описі під фото названий націоналістом, що знаходиться у близьких зв’язках з Блавацьким. Ілля Блавацький (справа) також був греко-католицьким священником, однією з довірених осіб Сліпого. На другому фото – стіл Сліпого з рукописами і вирізками з газет, що були конфісковані під час обшуку. На третьому фото – рукопис Сліпого, частина п’ятого тому “Історії Церкви в Україні”, що був використаний як доказ його вини. Поліція знайшла цей рукопис у будинку друзів Сліпого. На четвертому фото – релігійні атрибути, знайдені у будинку Блавацького. На останньому фото – барак, у якому жив Ілля Блавацький разом зі своїми батьками і сестрами. Будинок був розташований у спецпоселенні для вигнанців у Красноярську (Східна Сибір).

До відправки у архів КДБ, цей фотоальбом зберігався у внутрішній “Чекістській бібліотеці” і, здається, був використаний як підручник. Він містить фото поліцейських обшуків, з копіями конфіскованих рукописів, листів і зображеннями ритуальних атрибутів, а також, фотографії будинків у сибірських спецпоселеннях, де релігійні лідери жили у вигнанні після виходу з в’язниці. Здається, що фотоальбом був створений на основі матеріалів другої кримінальної справи проти Йосифа Сліпого, оскільки більшість фото показують обшук резиденції Сліпого у будинку інвалідів у Красноярському регіоні у 1958р. Поліцейський обшук привів до арешту і повторного ув’язнення у 1959р. Він провів 18 років у радянських таборах.

У 1940-1950х, Греко-католицька церква була ліквідована у Радянському Союзі. Багато її послідовників були репресовані і звинувачені у тісних зв’язках з Українською повстанською армією (УПА) і Організацією українських націоналістів (ОУН), нелегальними у Радянському Союзі. У 1945-1946 рр., радянська влада почала насильну уніфікацію Української греко-католицької церкви з Російською православною церквою московського патріархату. Сталін підписав директиву щодо ліквідації, а радянська служба безпеки була відповідальною за її виконання. З метою залякування, всі українські греко-католицькі єпископи, митрополити і понад 800 священників були заарештовані під час ліквідації. Священники і віруючі, що відмовились від насильного переведення у православ’я, вимушені були піти у підпілля, створивши найбільшу катакомбну церкву у Радянському Союзі. На момент ліквідації, Українська греко-католицька церква нараховувала 4 єпархії, одного митрополита, 7 єпископів, понад 2400 священників, 1600 чернців, і майже 4 мільйони віруючих. Лише 30% священнослужителів прийняли об’єднання з Російською православною церквою. Віруючі і священники були переслідувані протягом усього радянського періоду. Тисячі з них, включаючи митрополита Йосифа Сліпого, були відправлені у ГУЛАГ, або вислані. Церква отримала офіційне визнання лише у 1989 р. під час перестройки.

Фотографії знаходяться у Галузевому державному архівi Служби безпеки України, фонд 13, справа 584.

Subject

Communism and Christianity--Europe, Eastern
Communism--Europe, Eastern--History--20th century
Secret police (secret service)
Surveillance
Material culture--Religious aspects
Religion and politics--Europe
Religious groups
Chapbooks
Communism--Soviet Union--History--Sources
Confiscations
Diaries in criminal evidence
Evidence photographs
Evidence, criminal
Identification photographs
Insurgency
Nationalism and communism
Nationalism and socialism
Surveillance detection
Trials (Political crimes and offenses)--Soviet Union
Underground literature--Soviet Union

Creator

Tatiana Vagramenko

Source

Галузевий державний архів Служби безпеки України
ГДА СБУ ф. 13, спр. 584
https://ssu.gov.ua/

Publisher

This project has received funding from the European Research Council (ERC) under the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme No . 677355
The research for this entry was funded by Irish Research Council, GOIPD/2017/764

Date

1958

Rights

Copyright for these images belongs to the State Archive Branch of the Security Services of Ukraine
https://ssu.gov.ua/

Format

Image/jpg
Photo

Language

RU
UKR

Type

Image

Identifier

SBU Archive, f. 13, spr. 584
https://ssu.gov.ua/

Coverage

Ukraine
Soviet Union
20th Century

Bibliographic Citation

Tatiana Vagramenko, "KGB Photo Album Ukrainian Greek Catholic Leaders"

Date Created

2018

New Tags

I agree with terms of use and I accept to free my contribution under the licence CC BY-SA.