Secret police internal publication for combating miraculous phenomena

Item

Title

Secret police internal publication for combating miraculous phenomena
Wewnętrzna publikacja tajnej policji o zwalczaniu zjawisk mirakularnych

Description

The photographs show the cover and table of contents for the collective work entitled “Niektóre problemy pracy polityczno-operacyjnej związanej z występowaniem rzekomych cudów” (Some Problems of Political and Operational Work Related to the Occurrence of Alleged Miracles). It was something like a manual for the secret police (in the Polish context – the Security Service) to combat miracles in the Polish People’s Republic. It was commissioned by Department IV of the Ministry of the Interior, which dealt with surveillance of churches and religious associations (both legal and illegal) operating in Poland and combating religious life in general. The work was written a year after one of the most famous miraculous phenomena in communist Poland, the miracle of Zabłudów from 1965.
The volume editors were Captain Józefa Siemaszkiewicz and Major Ryszard Wójcicki from the Department of Personnel and Training of the Ministry of the Interior. This book, which is a copied typescript with the “classified” status, is 147 pages long and divided into nine chapters and a bibliography.
The first chapter presents the understanding of a miracle by the secret police as “a political phenomenon, with unfavourable overtones and sometimes great social harm”. Then, it describes measures to be taken to eliminate the miracles that still appeared in Communist Poland as effectively as possible, with the least possible involvement of resources and damage of a political nature.
Subsequent chapters depict the most famous miraculous phenomena that took place in Poland after the Second World War, such as the miracle of Lublin in 1949 or the miracle of Nowlipki, which occurred in Warsaw in 1959. Chapter 8, entitled “Rzekomy cud w Zabłudowie w 1965 r.” (The Alleged Miracle in Zabłudów in 1965), was compiled by Captain Jerzy Porowski from Department IV of the Białystok Security Service. It presents the course of events connected with the miracle of Zabłudów, the participants’ accounts and the actions taken and inspired by the secret police to eliminate it.
The work ends with an appendix entitled “Wybrane z teologii zagadnienia dotyczące rzekomych cudów” (Selected Theology Issues Concerning Alleged Miracles). It describes the Church’s attempts to develop a theology of miracles from St Augustine to the First Vatican Council and the activities of the Roman Catholic Church in promoting miraculous phenomena in various places and times.
Zdjęcia pokazują okładkę oraz spis treści pracy zbiorowej, zatytułowanej „Niektóre problemy pracy polityczno-operacyjnej związanej z występowaniem rzekomych cudów”. Była ona czymś w rodzaju poradnika, służącego tajnej policji (w polskim kontekście – Służbie Bezpieczeństwa) do zwalczania cudów w Polsce Ludowej. Powstała na zlecenie Departamentu IV Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, zajmującego się inwigilacją Kościołów i związków wyznaniowych (legalnych i nielegalnych) działających w Polsce oraz ogólnie zwalczaniem życia religijnego. Praca powstała rok po jednym z najgłośniejszych zjawisk mirakularnych w komunistycznej Polsce, cudzie zabłudowskim z 1965 roku.
Redaktorami tomu byli kapitan Józefa Siemaszkiewicz i major Ryszard Wójcicki z Departamentu Kadr i Szkoleń Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Praca, będąca maszynopisem powielanym, mającym status „tajne”, liczy 147 stron i składa się z 9 rozdziałów oraz bibliografii.
Rozdział pierwszy przedstawia rozumienie cudu przez tajną policję jako „zjawiska politycznego, o niekorzystnym wydźwięku, a niekiedy dużej szkodliwości społecznej”. Następnie prezentuje działania, które należy podjąć, by jak najskuteczniej zlikwidować wciąż pojawiające się w komunistycznej Polsce cuda, przy jak najmniejszym angażowaniu środków i szkód o charakterze politycznym.
Kolejne rozdziały przedstawiają najgłośniejsze zjawiska mirakularne, które miały miejsce w Polsce po drugiej wojnie światowej, jak cud lubelski z 1949 roku, czy warszawski z 1959 na Nowolipkach. Rozdział 8, zatytułowany „Rzekomy Cud w Zabłudowie w 1965 r.”, został opracowany przez kapitana Jerzego Porowskiego, z wydziału IV białostockiej Służby Bezpieczeństwa. Przedstawia on przebieg zdarzeń związanych z cudem zabłudowskim, relacje uczestników oraz działania podjęte i zainspirowane przez tajną policję w celu jego likwidacji.
Pracę kończy aneks zatytułowany: „Wybrane z teologii zagadnienia dotyczące rzekomych cudów”, który przedstawia kościelne próby wypracowania teologii cudu począwszy od św. Augustyna do soboru watykańskiego I oraz działania Kościoła rzymskokatolickiego propagującego zjawiska mirakularne w różnych miejscach i czasie.

Subject

Communism and Christianity--Europe, Eastern
Communism--Europe, Eastern--History--20th century
Secret police (secret service)
Totalitarianism

Creator

Maciej Krzywosz

Source

Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku
AIPN Bi 067/44, 3, 4.
www.ipn.gov.pl

Publisher

This project has received funding from the European Research Council (ERC) under the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme No. 677355

Date

1966

Contributor

Maciej Krzywosz

Rights

Copyright for these images belongs to the Institute of National Remembrance Poland
www.ipn.gov.pl

Format

jpg

Language

PL

Type

image

Identifier

AIPN Bi 067/44, 3, 4.

Coverage

20th century Poland

Bibliographic Citation

Maciej Krzywosz, “Secret police internal publication for combating miraculous phenomena”

Date Created

2022

New Tags

I agree with terms of use and I accept to free my contribution under the licence CC BY-SA.