Religious poetry and aphorism from the Romanian Legionary group "the mystics"

Item

Title

Religious poetry and aphorism from the Romanian Legionary group "the mystics"
Poezie religioasă și aforisme ale grupului de legionari români „misticii”

Description

The three images show the personal notebook of Constantin Voicescu (1924-1997) that was confiscated by the Securitate after his second release from prison (1954. It contains 33 aphorisms and 17 religious poems that circulated within the Communist prisons especially among the legionary group labeled by the Communist authorities as "the mystics".
The notebook contains four pages of short sentences (aphorisms) written in black crayon about religious experiences, how to achieve personal redemption through self-sacrifice or the imminent victory of Christianity over the armies of Satan (Communism). Most probably, these sentences belonged to the group of legionary prisoners (“the mystics”) who abjured their legionary convictions in favour of an intense commitment to religious life. Under the impact of prison life, these legionaries renounced their political activism in favour of incessant prayer to expiate the sins of the Nation and to convert people to non-violence. Attributed to Ion Ianolide, one of the members of the circle of legionary mystics, most of the sentences are very similar to those voiced by other mystics such legionary commander Traian Trifan (1899-1990), the leader of the group, and Valeriu Gafencu (1921-1952), one of his closest disciples, who Voicescu encountered during their stay in the prison-sanatorium at Târgu-Ocna.
The second section comprises of 17 poems written in blue ink belonging to Valeriu Gafencu (Dor, Mi-s ochii triști, Rămas bun, Imnul învierii, În Noaptea Sfântă, Colind, Dar, Chemare, Cântec de leagăn, Frate bun, etc.) and Nichifor Crainic (Laudă, Potirul, Unde sunt cei ce nu mai sunt). In the case of Valeriu Gafencu’s poems, with a few exceptions (Chemare, Cântec de leagăn), all are structured explicitly as Christmas carols or with a chorus that lead us to think that most of these poems circulated in the prisons as songs. The transmission through music of these poems and, therefore, of the legionary religious message to absolve the sins of the Nation through self-sacrifice and passive acceptance of any sufferings, had both a mnemonic and missionary component. Mnemonic, to preserve the legionary message among the inmates and missionaries because one of the key points of the mystics’ program was that of spreading the gospel of legionary non-violence and the primacy of self-sacrifice for Fatherland through prayer and a quasi-monastic life.
The images selected were part of a single surveillance file of several members of the group of legionary mystics questioned by Securitate officers in 1958-1959. Variants of these poems can be found in Orthodox and Greek Catholic communities today leading to the conclusion that after 1989 they became widespread inside Orthodox underground communities, and thus a useful method of passing information on the community through musical rather than textual means.
The three images come from file CNSAS Penal fond P0000327, vol. 5. The penal file also contains surveillance photographs, intercepted correspondence, notes from informants, religious texts and samizdat.

Cele trei sunt imagini ale caietului personal al lui Constantin Voicescu (1924-1997) care a fost confiscat de Securitate după a doua eliberare din închisoare (1954). Conține 33 de aforisme și 17 poezii religioase care au circulat în închisorile comuniste, în special în grupul legionar etichetat de autoritățile comuniste drept „misticii”.
Caietul conține patru pagini de propoziții scurte (aforisme) scrise în creion negru despre experiențe religioase, cum să realizezi răscumpărarea personală prin sacrificiu de sine sau victoria iminentă a creștinismului asupra armatelor lui Satan (comunismul). Cel mai probabil, aceste propoziții aparțineau grupului de prizonieri legionari („misticii”) care și-au abjurat convingerile legionare în favoarea unui angajament intens față de viața religioasă. Sub impactul vieții în închisoare, acești legionari au renunțat la activismul lor politic în favoarea rugăciunii neîncetate pentru a expia păcatele națiunii și pentru a converti oamenii la non-violență. Atribuite lui Ion Ianolide, unul dintre membrii cercului de mistici legionari, majoritatea frazelor sunt foarte asemănătoare cu cele exprimate de alți mistici, cum ar fi comandantul legionar Traian Trifan (1899-1990), liderul grupului, și Valeriu Gafencu (1921-1952), unul dintre cei mai apropiați discipoli ai săi, pe care Voicescu l-a întâlnit în timpul șederii lor în închisoarea-sanatoriu de la Târgu-Ocna.
A doua secțiune cuprinde 17 poezii scrise cu cerneală albastră aparținând lui Valeriu Gafencu (Dor, Mi-s ochii triști, Rămas bun, Imnul învierii, În Noaptea Sfântă, Colind, Dar, Chemare, Cântec de leagăn, Frate bun etc.) şi Nichifor Crainic (Laudă, Potirul, Unde sunt cei ce nu mai sunt). În cazul poeziilor lui Valeriu Gafencu, cu câteva excepții (Chemare, Cântec de leagăn), toate sunt structurate în mod explicit ca niște colinde de Crăciun sau cu un refren care ne determină să credem că majoritatea acestor poezii au circulat în închisori sub formă de cântece. Transmiterea prin muzică a acestor poezii și, prin urmare, a mesajului religios legionar pentru absolvirea păcatelor națiunii prin sacrificiu de sine și acceptarea pasivă a oricăror suferințe, a avut atât o componentă mnemonică, cât și una misionară. Mnemonic, pentru a păstra mesajul legionar în rândul deținuților și misionarilor, deoarece unul dintre punctele cheie ale programului misticilor a fost acela al răspândirii Evangheliei non-violenței legionare și a primatului sacrificiului de sine pentru Patrie prin rugăciune și o viață cvasi-monahală.
Imaginile selectate făceau parte dintr-un singur dosar de supraveghere a mai multor membri ai grupului de mistici legionari chestionați de ofițerii Securității în anii 1958-1959. Variante ale acestor poezii pot fi găsite în comunitățile ortodoxe și greco-catolice de astăzi, ducând la concluzia că, după 1989, s-au răspândit în comunitățile conspirative ortodoxe și, prin urmare, o metodă utilă de transmitere a informațiilor asupra comunității mai degrabă prin mijloace muzicale decât textuale.
Cele trei imagini provin din dosarul CNSAS Penal fond P0000327, vol. 5. Dosarul penal conține, de asemenea, fotografii de supraveghere, corespondență interceptată, note de la informatori, texte religioase și samizdat.

Subject

Communism--Romania
Communism--Romania--History--20th century
Communism and religion
Material culture--Religious aspects
Romania. Securitatea
Underground literature

Creator

Ionuț Biliuță

Source

Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS)
P 0000327, vol 5

Date

1958-1959

Rights

This project has received funding from the European Research Council (ERC) under the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme No . 677355

Format

jpeg

Language

RO

Type

text

Identifier

CNSAS, P0000327, vol 5

Coverage

20th century, Romania

Bibliographic Citation

Ionuț Biliuță, Religious poetry and aphorism from the Romanian Legionary group "the mystics"

Date Created

2019

Linked resources

New Tags

I agree with terms of use and I accept to free my contribution under the licence CC BY-SA.