Photo-collage and network scheme True Orthodox believers Russia

Item

Title

Photo-collage and network scheme True Orthodox believers Russia
Фотоколаж та схема релігійних зв'язків істинно-православних віруючих в Росії
Фотоколлаж и схема религиозных связей истинно-православных верующих в России.

Description

This photo-collage and scheme of a religious network were produced as part of an exemplary collective penal case against members of the catacomb True-Orthodox Church. The photo-collage shows a group of believers put on trial - thirty eight True Orthodox believers headed by Alexii Bui, bishop of the Voronezh diocese (top row, fourth from the left). The network scheme represents the movement as a centralised organisation, uniting religious centres in Leningrad and Moscow with numerous "cells" (as the OGPU called them) in southern regions of Russia (Voronezh, Belgorod, Kursk, etc). It shows repressed communities and those under surveillance, the number of arrested individuals and the names of local leaders.

The indictment was published in 1931 as a top-secret document by the Soviet secret police (OGPU) in Voronezh, Russia. The document was then sent to the Ukrainian OGPU, because numerous communities belonging to the religious network were located in Ukraine. This secret publication was supposed to be a sort of textbook in the OGPU’s campaign against the Buevtsy (as the secret police referred to the followers of Alexii Bui). The exemplary indictment provided a structure, linguistic formulas and incriminating political crimes used against believers that could utilised for further repression of the True Orthodox Church in Ukraine.

Bishop Alexii (whose birth name was Semion Bui) was one of the leaders of the Russian True Orthodox Church. He united under his leadership communities of True Orthodox Christians in about forty districts in southern provinces of Russia and in Ukraine. Alexii Bui was arrested in 1929 as the leader of the “counter-revolutionary ecclesiastical-monarchist organisation” (as the Soviet secret police referred to dissenting Orthodox communities). After several trials he was sentenced to ten years in labour camps and eventually was shot dead by the NKVD in Sandarmokh, Karelia on 3rd November, 1937.

The documents come from the State Archive Branch of the Security Services of Ukraine, fond 13, spr. 390. The file also contains a full list of the convicted persons, the historical outline and the social structure of the True Orthodox Church as perceived by the secret police, and evidence of its politically subversive, counter-revolutionary activities, based on majorly distorted and formulaic statements of arrested individuals and witnesses.

For related entries see:

Цей фото колаж і схема мережі зв’язків були частиною зразкової колективної кримінальної справи проти членів підпільної Істинно-православної церкви. Фото колаж показує групу віруючих, притягнутих до суду – тридцять вісім істинно-православних віруючих, очолених Олексієм Буєм, єпископом Воронізької єпархії (четвертий зліва у верхньому ряду). Схема мережі показує цей рух як централізовану організацію, що об’єднує релігійні центри у Ленінграді і Москві, з численними “комірками” (як їх називали ОДПУ) у південних регіонах Росії (Вороніж, Бєлгород, Курськ, і т.д.). На ній зазначені громади, що зазнали репресій, і ті, що знаходилися під спостереженням служби безпеки, кількість арештованих і імена місцевих лідерів.

Документ був опублікований у 1931 році радянською таємною поліцією (ОДПУ) під грифом цiлком таємно, у Воронежі, Росії. З часом документ було відправлено до Українського ОДПУ, бо в Україні існували численні громади, що відносились до тієї ж релігійної течії. Ця секретна публікація стала підручником у боротьбі ОДПУ проти Буєвців (так секретна поліція називала послідовників Олексія Буя). Зразковий вирок пропонував структуру, лінгвістичні формули і статті політичних правопорушень, що були використані проти віруючих, і могли бути знову застосовані для репресій проти Істинно-православної церкви в Україні.

Єпископ Олексій (при народженні Семен Буй) був одним з лідерів російської Істинно-православної церкви. Він очолив громади Істинно-православної церкви у близько сорока регіонах південних провінцій Росії і в Україні. Олексій Буй був заарештований у 1929р. як лідер “контра-революційної церковно-монархістської організації” (так Радянська поліція називала підпільні православні громади). Після декількох судів він був засуджений до десяти років трудових таборів, і згодом застрелений НКВС у Сандармосі, Карелії, 3 листопада 1937р.

Використані документи зберігаються у Галузевому державному архівi Служби безпеки України, фонд 13, спр. 390. Справа також містить повний перелік засуджених людей, історичні умови існування і соціальну структуру Істинно-православної церкви так, як її бачила секретна поліція, а також докази її політичної підривної і контра-революційної діяльності, здебільшого засновані на спотворених і шаблонних свідченнях заарештованих і свідків.

Subject

Communism and Christianity--Europe, Eastern
Secret police (secret service)
Totalitarianism
Religion and politics--Europe
Religious groups
Material culture--Religious aspects
Christian sects--Soviet Union
Communism--Soviet Union--History--Sources
Evidence fabrication
Identification photographs
Soviet Union. Obʺedinennoe gosudarstvennoe politicheskoe upravlenie
Trials (Political crimes and offenses) -- Soviet Union

Creator

Tatiana Vagramenko

Source

Галузевий державний архів Служби безпеки України

ГДА СБУ ф. 13, спр.390

https://ssu.gov.ua/

Publisher

This project has received funding from the European Research Council (ERC) under the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme No . 677355
The research for this entry was funded by Irish Research Council, GOIPD/2017/764

Date

1931

Rights

Copyright for these images belongs to the State Archive Branch of the Security Services of Ukraine
https://ssu.gov.ua/

Format

Image/ jpg

Language

RU

Type

Image

Identifier

SBU Archive f. 13, spr. 390
https://ssu.gov.ua/

Coverage

20th Century, Soviet Union
Soviet Union

Bibliographic Citation

Tatiana Vagramenko, "Photo-collage and network scheme True Orthodox believers Russia"

Date Created

2018

New Tags

I agree with terms of use and I accept to free my contribution under the licence CC BY-SA.